Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 195/2022 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. που αφορά στην έγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ. έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: