Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: