Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (Σχετ: η αρ. 64/2023, ΑΔΑ: 68ΡΒΩΛΙ-7Μ5 απόφαση Ο.Ε.).

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: