Απόφαση ∆.Σ. για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για την Διοικητική Παραλαβή προς χρήση των έργων α) « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 170.000,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 και συνολικής συμβατικής δαπάνης 99.682,82 € με Φ.Π.Α., αναδόχου: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και β) «Ολοκλήρωση Εργασιών Επισκευής- Ανακατασκευής στο έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 32.500,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ με Κ.Α.Ε. 9722.02.021.001.001. συμβατικής δαπάνης 31.850,00 € με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: