Απόφαση ∆.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ. που αφορά σε αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό του Φρυνίου με την εκτός σχεδίου περιοχή Άγιος Ιωάννης Αντζούσης, ως προϋφιστάμενη του 1923, όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ξεκινά από τα όρια του οικισμού Φρυνίου, διέρχεται από τις περιοχές Βαρκό, Φρύνι - Ρίζο και καταλήγει στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Αντζούσης (σημεία Α102, Β119).

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: