Απόφαση ∆.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ. που αφορά σε αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό του Μικρού Γυαλού έως το σημείο Α (σημεία Α15, Β20) ως προϋφιστάμενη του 1923, όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ξεκινά από τα όρια του οικισμού Μικρού Γυαλού, διέρχεται από τις περιοχές Καμίνια, Τριλιβα, Κρασα, Πόρου, Περιστέρια, Πλακιάς, Σέλα και Τράχηλος και καταλήγει στο σημείο Α (σημεία Α15, Β20).

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: