Απόφαση ∆.Σ. για συμπλήρωση της με αριθμ 22/2023 απόφασης Δ.Σ. περί ανασυγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: