Απόφαση ∆.Σ. περί ορισμού Ελεγκτών, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2021 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

99

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: