Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: