Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (cpv: 45233120-6 Έργα οδοποιίας), προϋπολογισμού 44.236,00€ με το ΦΠΑ,για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Αριθμός Απόφασης:

239

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: