Απόφαση Δ.E. για έγκριση προσχώρησης του Δήμου Λευκάδας στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account,) υπό-λογαριασμού ΑΔΑ: 6ΕΖΥ4653Π8-ΜΡΣ), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «(Sub. 4– 16873) «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» της δράσης "Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα" για το έργο "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ".

Αριθμός Απόφασης:

235

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: