Απόφαση Δ. Ε. για υποβολή τροποποιημένου τεχνικού δελτίου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Δήμου Λευκάδας», με Κ.Ε. 2016ΕΠ02200000, προϋπολογισμού 5.100.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: