Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας ίδρυσης για κατάστημα Λιανικού Εμπορίου (άνω των 500 τ.μ.) στην εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: