Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό του ύψους του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους για κάθε θέση της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την αρ. 70/2022 ( ΑΔΑ:9ΦΤΜΩΛΙ-ΧΦΛ) απόφαση του Δ.Σ Λευκάδας περί ίδρυσης και χωροθέτησής της, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων για παράβαση του κανονισμού λειτουργίας της (σχετ. η υπ΄αριθ. 50/2023 απόφ. Ο.Ε.).

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: