Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 σύμφωνα με την αριθμ. 153/2021/ΑΔΑ: 6Α76ΩΛΙ-Ρ5Γ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποίησή της ως προς το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων ανά κοινότητα.

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: