Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αρ. 252/2023 (ΑΔΑ:6ΒΣΔΩΛΙ-ΓΓΓ) απόφασής του, σχετικά με την 8η αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023, ύστερα από την αρ. 110846/18.12.2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αριθμός Απόφασης:

278

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: