Απόφαση Δ.Σ. περί ακύρωσης της υπ΄ αριθ. 26/2022 απόφασής του (ΑΔΑ: 6Φ2ΜΩΛΙ-ΖΩΕ) και λήψη νέας απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας - Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου», προϋπολογισμού 483.870,97 €.

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: