Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: