Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ» για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΤΑ-01/Ταμείο Ανάκαμψης/16850/02-08-2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αριθμός Απόφασης:

497

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: