Απόφαση Ο.Ε. επί της από 01.10.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ77/1-10-2021) αγωγής της εταιρείας «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: