Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 240.3.1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου - Ν.Π.Δ.Δ. της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λευκάδας, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Αριθμός Απόφασης:

337

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: