Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 410.113,37 με ΦΠΑ "ΕΣΠΑ" της τροποποίησης νομικής δέσμευσης (4ος ΑΠΕ 2η ΣΣΕ ) για το υποέργο: «Κατασκευή έργων Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Βασιλικής " ΑΑ 1 της Πράξης Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003754.

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: