Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στη συνεδρίαση της 11ης-3-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο αφενός νομιμοποίησης και υποστήριξης της αριθ’25/2021 Προσεπίκλησης για παρέμβαση της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας που άσκησε ο Δήμος Λευκάδας κατ’ ακολουθίαν της αριθ’18/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σε συνέχεια της αριθ’ 80/2014 αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο που στρεφόταν κατά των Eλληνικού Δημοσίου, κ.λπ.

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: