Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

657

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: