Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 1.210.639,652 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: