Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 140.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

362

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: