Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 246.000,00 € με ΦΠΑ.ΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 246.000,00 € με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

582

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: