Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου: «KATAΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» (cpv:45233120-6), με προϋπολογισμό 82.500,0€ με το ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

755

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: