Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με εκτιμώμενη δαπάνη 149.998,46€ με Φ.Π.Α.24%, της με αρ. πρωτ: 3347/9-2-21 διακήρυξης, με ΑΔΑΜ 22PROC010038214 2022-02-10, σχετικά με αίτημα του προσωρινού αναδόχου για παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: