Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. για την δράση 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων" του Μέτρου 4 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" για το υποέργο «Προμήθεια – Εγκατάσταση - Λειτουργία συστήματος Αυτοματισμού – Τηλεμετρίας» της πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: