Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «KATEΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (cpv: 45233120-6) με προϋπολογισμό 18.250,00€ με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

432

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

12/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: