Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 70.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με Κωδικό ΕΣΗΔΗΣ:186102.

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: