Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής κατακύρωσης αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 74.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με Κωδικό ΕΣΗΔΗΣ:186777

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: