Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης σύμβασης με οικονομικό φορέα για την παροχή υπηρεσίας μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

Αριθμός Απόφασης:

43

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: