Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης σύμβασης με τρίτους για την παροχή υπηρεσίας για «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης & καθαρισμός δρόμων & κοινόχρηστων χώρων & κλαδέματα δέντρων νήσου Καστού.

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: