Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων του αρδευτικoύ δικτύου (σωλήνες – συσκευές – υδρόμετρα)».

Αριθμός Απόφασης:

274

Έτος απόφασης:

274

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: