Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων του αρδευτικoύ δικτύου (σωλήνες – συσκευές – υδρόμετρα)».

Αριθμός Απόφασης:

293

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: