Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Βλυχού», πρ/σμού 74.499,82 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: