Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

406

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: