Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ αριθ. 44/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΧΞΟΕ4Ξ-ΙΟΥ) απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

255

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: