Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», με προϋπολογισμό 4.491.436,62 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: