Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 321.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: