Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 3.550.000 Ευρώ με Φ.Π.Α. με Α/Α συστήματος 188668.

Αριθμός Απόφασης:

209

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: