Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με Κωδικό ΕΣΗΔΗΣ :190147.

Αριθμός Απόφασης:

366

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: