Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 21/11/22 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» με εκτιμώμενη αξία 112.410,712 € με το Φ.Π.Α.24%» και κατακύρωσης αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

588

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: