Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: