Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 202602.

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: