Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ 61 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 79.210,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

296

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: