Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση με τις αριθ. 715-718/2022 αποφάσεις της ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ. αριθ. 100/2022 απόφαση της Ο.Ε. για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » προϋπολογισμού: 372.000,00 ευρώ και με Α/Α συστήματος 185317 .

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: