Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση 2ης ειδικής Πρόσκλησης

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: